Till toppen av sidan
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Nav
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Reservdelsdatabasen

Våra öppettider

Måndag-Torsdag
07:00-16:00

Fredag
07:00-14:30

Övrig tid
Orderjour

Telefon: 08 514 936 60

Miljöpolicy

Alla våra medarbetare skall finna på praktiska genomförbara aktiviteter som värnar om miljön.
Detta innebär att alla skall:

• Arbeta med ständiga förbättringar så att vår verksamhets eventuella påverkan på miljön minskar.

• Använda energi på ett ansvarsfullt sätt.

• Prioritera kretsloppstänkandet och hushålla med resurser.

• Följa de lagar, föreskrifter och krav som ställs på vår verksamhet för både den yttre och inre miljön.

• Informera om vårt miljöarbete kontinuerligt både externt och internt.

 

Arbetsmiljöpolicy

Service Partners RMS AB (RMS) skall erbjuda varje anställd en arbetsplats som överensstämmer med gällande arbetsmiljölag och föreskrifter, som meddelas med stöd av lagen. I enlighet med arbetsmiljölagen 3 kapitel 2 § skall RMS systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och föreskrifter, som har meddelats med stöd av lagen. RMS skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds därav. Åtgärder som inte kan göras omedelbart ska tidsplaneras.

RMS skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall upprättas vid behov. RMS skall vidare se till att det på arbetsstället i RMS verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter, som enligt arbetsmiljölagen kapitel 22 Lagen om allmän försäkring vilar på RMS. Samtliga anställda skall grundutbildas och kontinuerligt vidareutbildas och informeras om använda maskiner, verktyg, material, arbetssätt och tekniker. Varje anställd skall via utbildning och information ges god kännedom om ovanståendes användningsområden, möjligheter och risker. Arbetsmiljölagen och aktuella regler skall finnas tillgängliga för samtliga arbetstagare.

Samtliga anställda inom RMS skall inse och förstå vikten av att hålla sig informerad om RMS’ arbetsmiljöpolicy samt om gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter, så att han kan erbjuda sig själv och sina arbetskamrater en säker arbetsplats. Huvudansvaret för att arbetsmiljöarbetet inom RMS genomföres i enlighet med beslutad policy åvilar VD. Eventuell delegering av ansvaret skall dokumenteras skriftligt.

 

Jämställdhetspolicy

För medarbetare hos Service Partners RMS AB (RMS) ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön eller ursprung. Det ligger i RMS intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Genom detta skapar vi en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat. Ett ansvarstagande i vårt handlande avseende jämställdhetsfrågorna är av stor betydelse, då det gör att RMS uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare. Det stärker förtroendet för vår verksamhet hos våra medarbetare och kunder samt allmänheten.

 

Kvalitetspolicy

Det är Service Partners RMS AB:s (RMS) kvalitetspolicy, att endast utföra tjänster som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundens fulla belåtenhet och förtroende genom att vi utför tjänsten på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt. För att öka RMS anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkande genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen skall ha kunskap om, att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på våra tjänster. Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseenden vara sådan, att den utgör en väsentlig anledning för våra kunder att alltid anlita RMS.

 

Policy mot alkohol och droger

Service Partners RMS AB – en alkohol- och drogfri arbetsplats.

Service Partners RMS AB (RMS) ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det
innebär, att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid.
Med droger menas här narkotiska preparat, icke-medicinskt bruk av läkemedel samt
olagliga dopningsmedel.

Arbetssätt:
RMS ska arbeta förebyggande och med tidiga insatser för att motverka alkohol- och drogmissbruk. Som arbetsgivare ska RMS erbjuda medarbetare stöd vid missbruk genom tydliga regler, ett tidigt ingripande och ett väl fungerande rehabiliteringsarbete.

Motiv:
Missbruk av alkohol och droger påverkar arbetsmiljö och arbetsresultat negativt. Av
respekt för individen och av verksamhetsmässiga skäl är det viktigt att arbeta före-
byggande och med tidiga insatser. Detta för att förebygga problem relaterade till
alkohol och andra droger inom arbetslivet och för att förhindra olycksfall, sjukfrånvaro
samt risker för tredje man.

Ansvar:
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Det konkreta arbetet för att genomföra
alkohol- och drogpolicyn är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i företaget.

Uppföljning:
RMS alkohol- och drogpolicy följs upp inom ramen för bolagets ordinarie uppfölj-
ningssystem. Vad som följs upp är att ledningen/bolagsstyrelsen har en alkohol- och drogpolicy och att det finns rutiner för hur arbetet bedrivs.